Privacy statement

Gebruiksvoorwaarden van de site

Op deze website wordt u voorzien van informatie over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van ConstruSteel BV. Door bezoek aan deze website verklaart u zich akkoord met de geldende voorwaarden. Met het begrip ‘website’ wordt de website van ConstruSteel bedoeld. Verder zijn de Algemene Voorwaarden van ConstruSteel van toepassing.

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. ConstruSteel heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. ConstruSteel staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ConstruSteel aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. ConstruSteel wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ConstruSteel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Bovengenoemde geldt ook voor hyperlinks en verwijzingen.

Copyright

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ConstruSteel, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ConstruSteel en haar toeleveranciers. ConstruSteel behoudt alle rechten met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Bezoeker verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor bekijken van de website.

Bezoekgedrag

Op de website worden bezoekgegevens en bezoekgedrag bijgehouden en geanalyseerd, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en informatievoorziening te optimaliseren. Op deze wijze kan ConstruSteel haar informatievoorziening en dienstverlening aan bezoekers verder optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt Cookies en het IP-adres. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij hiervoor expliciet toestemming wordt gegeven.

Privacy

De persoonsgegevens betreffende de bezoeker zijn afkomstig door het achterlaten van gegevens op de website middels cookies en/of formulieren. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: NAW gegevens, e-mail, geslacht, functie, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adressen en cookies. De verwerking is gebaseerd op toestemming van de bezoeker. Persoonsgegevens zijn beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen en na toestemming beschikbaar voor ConstruSteel. ConstruSteel gebruikt enkel gegevens die nodig worden geacht voor een optimale dienstverlening/informatievoorziening en worden verwijderd indien geacht wordt dat deze niet langer nodig te zijn. De door bezoeker verstrekte informatie wordt enkel aan derden verstrekt als daar toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon. De bezoeker heeft het recht om ConstruSteel te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming van de bezoeker, dan heeft de bezoeker te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Tevens heeft de bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij ConstruSteel via info@construsteel.com of bij de toezichthoudende autoriteit. Indien ConstruSteel kosten maakt om aan deze rechten te voldoen, kan zij deze kosten bij de verhalende partij in rekening brengen.

Deze Privacyverklaring geldt onverminderd het bepaalde in de Wet. Deze Privacyverklaring is ontwikkeld door ConstruSteel en kan te allen tijde door haar worden gewijzigd. In alle gevallen waarin deze Privacyverklaring niet voorziet, beslist ConstruSteel. Indien er sprake is van een datalek, zal ConstruSteel B.V. de betrokkene(n) zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Browser

De website is voor de meest gangbare browsers toegankelijk gemaakt. Ervaart u toch problemen met het bekijken van de website, dan horen we dat graag. ConstruSteel streeft naar optimaal gebruik voor de bezoeker van de website.

ConstruSteel
Kroezenhoek 1
NL – 7683 PP Den Ham
info@construsteel.com